Напpямки компанiï у галузi систeMноï IT iнтеграцiï

Все, що пов'язано з торговою маркою Dell.

Поставка  будь-якого  обладнання виробництва  Dell зі складу компанії та під замовлення  в  межах  офіційного  дистрибюторського  контракту  з  Dell (від настільних  та  портативних  систем, всіх  видів  серверів, систем зберігання, бекапування  та  архівації  даних, мережевого  обладнання до програмного забезпечення, систем захисту даних та інших систем), проектування склад-них програмно-апаратних комлпексів  на базі рішення Dell,  технічне обслу-говування та гарантійна підтримка будь-якого обладнання виробництва Dell, що має право на таке обслуговування.

Все, що пов'язано з торговою маркою ЕМС.

Поставка  будь-якого  обладнання  виробництва  ЕМС зі складу та під замов-лення  в  рамках  умов  партнерського контракту  з  ЕМС  (усіх  видів систем зберігання,  бекапування,  архівування  та  іншої  обробки  даних, ПЗ захисту даних, ІТ-безпеки корпоративних структур та інших видів ПО і послуг, пов'яза-них з його впровадженням).

Проектyвання (здійснення кваліфікованого ІТ-консталтингу)  ІТ-інфраструктyри середніх та великих підпpиємств.

У  вас  вже  є  своя  ІТ-інфраструктура  чи  ви  тільки  плануєте побудувати  її?

Фахівці  нашої  компанії  проведуть обстеження бізнес-процесів вашого під-приємства  та  нададуть  кілька  варінтів  побудови  ІТ-інфраструктури з  нуля або план її модернізації.  Ми маємо  багаторічний досвід побудови ІТ-комп-лексів  будь-якого  рівня  складності  як для середніх, так і для великих підпри-ємств. При проектуванні та аудиті ми спираємося на найсучасніші тенден-ції і практики у світі ІТ з використанням віртуалізації, мереж зберігання даних (Storage Area Network),   програмно-обумовленого   ЦОД  (software-defined datacenter), використовуємо дедуплікацію та передові системи архівації та резервного  копіювання. Ключовими  моментами, починаючи з етапу проек-тування,  є  інформаційна  безпека,  безболісна  міграція  і  безперервність процесів  компанії  при  переході, подальший супровід і розвиток ІТ-систем. Для  гарантії  працездатності  систем  проводяться  всі  необхідні види тесту-вання.

Здійснення аудитy ІТ-інфраструктyри середніх та великих підпpиємств.

Ваше  підприємство  працює,  але стан  вашого ІТ  десь пригальмовує його розвиток.  Фахівці  нашої  компанії  проведуть незалежну оцінку стану вашої

ІТ-інфраструктури з подальшою підготовкою рекомендацій щодо підвищен-ня якості  її  роботи  та  зниження  витрат  на експлуатацію або нададуть вам

план   розвитку   існуючої   та  варіанти   побудови   нової   ІТ-інфраструктури

«з нуля» у випадку необхідності радикальних змін. І цей план буде розробле-но саме для вашої компанії.

Пpоектyвання і побудова відмовостійких

Центрів Обробки Даних.

Одним  із  основних  напрямків  діяльності  нашої компанії  є побудова таких комплексів  обробки  інформації,  які б  унеможливлювали (або принаймні зводили до мімнімуму) простої в роботі бізнесу наших замовників.  Досягнути  цієї  мети  нам допомагають три речі:  апаратне дублювання всіх критичних  компонентів  рішення,  віртуалізація  додатків  і  сервісів,  а  також повне дублювання електроживлення.

Захист  ЦОД  від   збоїв - основа   безперервності   бізнесу.  Устаткування  та комплектуючі, ПЗ, що використовується нами при вирішенні цього завдання, як правило, має рівень доступності 99,999%.

Пpоектyвання та побудова катастрофостійких

Центрів Обробки Даних.

Побудови  катастрофостійких  ЦОДів викликані до життя необхідністю забез-печення  неодмінної  безперервності  деяких  бізнес-процесів (власне - кри-тичних для даного бізнесу) за умов надзвичайних ситуаціях (пожежа, повінь, інші стихійні лиха, військові дії або терористичні акти, наприклад).

Для  цього  ЦОД  підприємства  розноситься  на  певну  кількість незалежних (зазвичай 2 або 3), віддалених одне від одного майданчиків), обладнання на яких, пов'язане сучасними каналами зв'язку і передовим ПЗ, працює безпе-рервно  незалежно  від  катаклізмів, що відбуваються у зовнішньому середо-вищі.  Наша  компанія має багаторічний досвід в побудові таких комплексів (full-tolerant data centres) будь-якого рівня складності.

Авторизований гарантійний та постгарантійний сервіс.

Наша компанія надає послуги професійного та АВТОРИЗОВАНОГО сервісу обладнання та комплексів, побудованих на його базі, виробництва Dell,EMC

та інших всесвітньо-відомих виробників з партнерського списку компанії.

Проектyвання і побудова пpограMно-апаратних рішень по

створенню бекапів та архівів, забезпеченню захистy,

відновленню, перевірки цілісності даних.

Програмне забезпечення від Dell , EMC , CommVault, Symantec, програмно-апаратні  системи  на  базі  стрічкових  бібліотек та систем класу «бекап-ту-диск»   від  ЕМС  та  Dell –  це  основні  цеглини  у  сучасній  будівлі ЦОДу, що використувуються архітекторами нашої компанії.

Міграція даних.

Якщо  ви вирішили змінити моделі засобів зберігання та обробки даних або навіть її виробника,  ми  допоможемо  вашим даним  безболісно переїхати

на "нове місце проживання".

Побудова хмарних інфраструктyр, міграціï в хмари.

Якщо  вам  здалося,  що  власний  ЦОД - це  дорого, то ми допоможемо вашій інфраструктурі мігрувати в хмару.

Побудова комплексів захистy від збоïв електроживлення

як завгодно високого рівня складності середніх і великих підпpиємств.

Що  при  побудові  ЦОДа  може  бути  важливішим,  ніж його обчислювальна частина?  Нічого!  Ну  хіба  що  правильне  електроживлення  і  захист від його збоїв.  Рішення  від  Emerson Electric і Schneider Electric  прийдуть на допомогу.

Побудова рішень щодо захистy ІТ-інфраструктyри

від сучасних кіберзагроз.

Платформа  безпеки  FireEye дозволяє забезпечити співробітників інформацій-ної  безпеки  надійним  інструментом  для  виявлення,  аналізу  та розслідування інцидентів в найкоротші терміни в порівнянні з традиційними підходами.

Побудова рішень в області міжмережевих екранів

нового покоління.

Dell  SonicWall - єдина  платформа,  яка  об'єднує в собі автоматичні і дина-мічні функції забезпечення безпеки для захисту найвищого рівня за допомо-гою міжмережевих екрану (брандмауера) наступного покоління.

Створення рішень в області упpавління ідентифікацією та

контролю достyпy до інформаціï.

Dell  One  Identity  Manager  є,  на  наш  погляд,  сьогодні  найкращим  в  світі  в даному   класі   програмним   забезпеченням,  яке  є  рішенням  для  простого управління  доступом  до  облікових  записів  користувачів, правами доступу та інформаційною безпекою всієї організації. Автоматизована архітектура систе-ми  Dell One Identity Manager  робить  рішення  головних  завдань  по контролю доступу  та  облікових записів простішим у порівнянні з традиційними продукта-ми, які є більш комплексними і витратними.

Побудова рішень для оперативного аудитy змін даних

в режимі реального часу.

Програмне  забезпечення  Dell ChangeAuditor є лінійкою рішень для опера-тивного  аудиту  змін в режимі реального часу на серверах служб каталогів, на  файлових  і  поштових  серверах  під  управлінням операційної системи Windows. У продуктах  Dell ChangeAuditor  реалізований  рольовий контроль доступу,  захист  об'єктів  доступу  і  ведення  журналу  подій  для підвищення рівня  безпеки  та  виконання законодавчих вимог щодо захисту інформації. ChangeAuditir  також  пропонує механізм автоматичного створення доклад-них  звітів  для  забезпечення захисту від порушень політики та попередження ризиків і помилок, пов'язаних з повсякденними модифікаціями.

Побудова рішень для розгортання комбінованоï моделі

віртyалізаціï ІТ-інфраструктyри.

У нашого улюбленого вендора і, отже, у нас є прекрасна річ -DELL vWorkspace, яка  робить  віртуалізацію робочого столу доступною, гнучкою, простою в управ-лінні та досяжною для вашої організації.

Побудова рішень для комплексного упpавління

ІТ-інфраструктyрою.

Сімейство пристроїв  для керування системами Dell KACE K Series покриває всі завдання організацій з управління системами від їх розгортання до поточ-ного  обслуговування  і  списання.  Зроблені   для   економії  часу  і  коштів  в організаціях,  пристрої  KACE  зазвичай розгортаються протягом одного дня і мають невелику вартість володіння.

Побудова рішень з віртyалізаціï робочих столів, серверів,

систем зберігання даних.

Надання   набору   обчислювальних   ресурсів   або   їх   логічного   об'єднання,

абстраговані  від  апаратної реалізації, і забезпечує при цьому логічну ізоляцію один від одного обчислювальних процесів, які виконуються на одному фізично-му ресурсі за допомогою програмного забезпечення VMware,Citrix, DataCore, Microsoft.

Побудова рішення для моніторингу пpодуктивності

і достyпності додатків.

Dell Foglight  це сімейство комплексних продуктів і окремих інструментів по керуванню сервісами та додатками, яке надає глибокий аналіз і розуміння сервісних відносин між бізнес сервісами, кінцевими користувачами, ІТ сер-вісами та інфраструктурними компонентами.

Побудова рішень із надання, упpавління та контролю достyпу

до даних з боку пpивілейованих користyвачів.

Total Privileged Account Management (TPAM)  від  Dell Software  надає  безпеку і довіру, необхідні бізнесу, при  розгортанні рішень для контролю сесій Privileged Session  Manager  (PSM)  і  контролю   паролів  Privileged  Password  Management (PPM). Будучи  апаратним  рішенням  із безагентним розгортанням, спеціально налаштованим  для  установки  Privileged Password Manager  і  Privileged Session Manager, TPAM  дозволяє  забезпечити  найвищий  рівень  безпеки для критично важливих елементів Вашої інфраструктури в найкоротші терміни.

2016 | «Miro MIKC Юнайтед»   Розробка сайту  Артем Катюшин.

     тел. +38044 5030393, 5030394.      iнфо |  медiа

АНИМЭЙТ v.3.5